Česky

ESF projekty

data/images/hp/ESF/tutor_projekt-vedeni-pracovniku_682x153_v01.jpg

O projektu:

Cílové skupiny:

Primární cílovou skupinou projektu jsou účastníci dalšího vzdělávání z Pardubického kraje - pracovníci podniků především zpracovatelského průmyslu, který je hlavní základnou a hybnou silou ekonomiky pardubického regionu. Projekt bude zaměřen na průmyslová odvětví nejvíce zastoupená v kraji: strojírenství, elektrotechnika, elektronika a chemická výroba. Cílová skupina pracuje v těchto podnicích ve výrobních, technických, logistických, servisních či podobně zaměřených odděleních a úsecích, a to od pozic odborných až po manažerské. Jedná se o osoby, které nesou zodpovědnost za výsledky určitých výrobních procesů či výrobních úseků a zároveň disponují v rámci organizační struktury podniku rozhodovacími pravomocemi a mají možnost ovlivnit výsledky těchto výrobních procesů či výrobních úseků.

Sekundární cílovou skupinou projektu jsou lektoři (odborní pracovníci realizačního týmu) celkem 6 osob z Pardubického kraje, kteří budou vzděláni na interaktivní metody ve výuce a štíhlou výrobu a vedení lidí prakticky formou interních a externích workshopů/školení.

Cíle:

Hlavním cílem předkládaného projektu je rozšířit nabídku vzdělávání dospělých v Pardubickém kraji o dosud chybějící vzdělávací programy zaměřené na vedení pracovníků ve výrobě při zavádění a využívání metod štíhlé výroby. Tyto vytvořené vzdělávací programy přispějí ke zvýšení konkurenceschopnosti a adaptability jejich absolventů (cílové skupiny) a ve výsledku tak i jejich zaměstnavatelů a celého regionu.

Tento cíl bude naplněn v následujících krocích:

 • Vytvořením metodik programů (vzdělávací programy budou zaměřeny na konkrétní situace co nejbližší praxi cílové skupiny, součástí budou zkušenosti výrobních podniků, příklady z praxe, případové studie, praktický nácvik dovedností atd.)
 • Vytvořením vzdělávacích materiálů, vč. e-learningových kurzů - které mohou účastníci dalšího vzdělávání z Pardubického kraje využít při samostudiu
 • Vytvořením webového portálu a jeho prostřednictvím zpřístupnění veškerých vzdělávacích materiálů, elearningových kurzů pro cílovou skupinu
 • Přípravou lektorů na vedení daných vzdělávacích programů, lektoři tak získají specifické know-how, které budou moci dále využívat v nabídce vzdělávání pro další účastníky z podniků Pardubického kraje
 • Pilotním ověřením vzdělávacích programů na vybrané skupině účastníků

Součástí projektu bude i drobné vybavení prostor pro výuku nezbytným zařízením, vybavením, odbornou literaturou odpovídající aktuálním moderním trendům výuky.

Cíle projektu jsou v souladu s cíli Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a výzvy a také se strategickými dokumenty kraje.

Rozsah projektu - vzdělávací programy:

 • Metody štíhlé výroby ve zpracovatelském průmyslu - 1 výukový den + e-learningový kurz
 • Vedení lidí při zvyšování produktivity v průmyslových podnicích - 1 výukový den + e-learningový kurz
 • Projektové řízení při zavádění metod štíhlé výroby - 1 výukový den + e-learningový kurz
 • Řízení změn - komunikace a řízení pracovníků při zavádění metod štíhlé výroby - 1 výukový den + e-learningový kurz
 • Vedení, hodnocení a motivace lidí v průmyslových podnicích - 1 výukový den + e-learningový kurz
 • Účinná komunikace a zvládání konfliktů ve výrobě - 1 výukový den + e-learningový kurz

Přínosy: Hlavními přínosy projektu pro účastníky dalšího vzdělávání je rozšíření jejich kompetencí a zvýšení výkonnostního potenciálu. Tento fakt povede ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti na trhu práce.

Konkrétní přínosy pro účastníky vzdělávacích programů:

 • Seznámí se s metodami a nástroji štíhlé výroby a především se zkušenostmi podniků při procesu jejich zavádění do praxe a zvyšování produktivity ve výrobě
 • Budou připraveni na problémy, které při zavádění metod mohou nastat
 • Odnesou si aktuální know-how problematiky trvalého zlepšování procesů a nutných předpokladů v myšlení a postojích pracovníků ve výrobě
 • Seznámí se se způsoby, jak jednat s lidmi různě nakloněnými pro změny a dozví se, jak motivovat jednotlivce a tým pro změny
 • Připraví se na to, jak řešit odpor ke změnám u pracovníků ve výrobě
 • Natrénují si řešení typických týmových situací a konfliktů při zavádění změn
 • Seznámí se s různými systémy odměňování, s jejich využitím v praxi a dopady na motivaci a výkon pracovníků ve výrobě
 • Upevní si svoji sebedůvěru při prosazování změn a naučí se rozpoznat a eliminovat své chyby a nedostatky při práci s lidmi
 • Ujasní si silné a slabé stránky ve své komunikaci vůči okolí, získají sebejistotu v asertivní komunikaci
 • Dozví se, jak si hlídat emoce při náročných komunikačních situacích

Přínosy pro sekundární cílovou skupinu lektorů budou v rozšíření odborné specializace, získání zkušeností v oblasti nových metod výuky, tvorby vzdělávacích materiálů, rozvoji týmové spolupráce a tím získání nové motivace pro svou práci.

Díky výukovým inovacím (e-learningové kurzy) se zpřístupní vzdělání i zaměstnancům firem, kteří se kvůli pracovnímu vytížení nemohou účastnit prezenční výuky. Účastníci kromě vzdělání získají zdroje pro samostudium a také očekávaný větší zájem o svůj další rozvoj prostřednictvím celoživotního vzdělávání. Celkově přispívá projekt ke zvýšení kvalifikace účastníků, možnosti kariérního růstu a snížení ohrožení nezaměstnaností.

Skutečná změna začíná změnou myšlení!

V květnu 2012 začala naše společnost s realizací projektu „Vedení pracovníků ve štíhlé výrobě“, který si klade za cíl připravit maximálně efektivní a časově úsporné vzdělávání pro odborníky a manažery výrobních podniků. Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Pilotní ověření vytvořeného vzdělávacího programu proběhne v Pardubickém kraji.

Proč jsme zvolili zrovna toto téma a tuto cílovou skupinu?

I v našich zemích se metody štíhlé výroby (5S, TPM, kaizen, kanban, poka-yoke a další) staly hitem, a to nejen v českých závodech asijských automobilek. Také české výrobní firmy si uvědomují, že efektivita výroby patří mezi zásadní faktory ovlivňující jejich úspěšnost a konkurenceschopnost.

Problém však nastává při jejich zavádění. Metody štíhlé výroby totiž pocházejí ze zahraničí, nejčastěji z Japonska a zemí s východní kulturou a mentalitou, která je od té naší zcela odlišná. Pokusy o zeštíhlení výroby pak nepřinášejí očekávané výsledky a často ztroskotávají na lidském faktoru a přístupu zaměstnanců ke změnám. Výrobní firmy pak řeší následující otázky: Jak přizpůsobit metody štíhlé výroby právě našemu prostředí? Jak podnítit změnu myšlení našich pracovníků ve výrobě? Jak podpořit jejich motivaci ke zlepšování procesů odměňováním a dalšími nástroji? Jak oznamovat změny, aby byly přijaty pozitivně? Nejcennější je pro ně přímá zkušenost, inspirace od jiných, kteří již podobné problémy řešili: s čím se potýkali, co se v praxi podařilo zavést, co již méně apod. Právě na tuto problematiku - tedy na střet cizí filozofie organizace výroby s českou mentalitou budou zaměřeny vzdělávací programy, které v rámci projektu připravíme.

O čem to bude

Program nebude vstupním školením jednotlivých metod štíhlé výroby, tomuto se bude věnovat pouze úvodní vzdělávací modul. Dalších 5 modulů je už přímo zaměřeno na práci s lidmi - se kterými úspěšnost zeštíhlovacích a zefektivňovacích projektů stojí a padá: od komunikace změn přes motivaci a vedení až k systémům odměňování. Vše samozřejmě zaměřeno na specifickou praxi výrobních provozů.

Důraz bude kladen na vysokou efektivitu investovaného času účastníků podpořenou moderními metodami a maximální flexibilitou výuky: Účastník si nejprve pomocí e-learningového kurzu sám nastuduje vstupní teorii probíraného tématu. Takto připraven absolvuje jednodenní kurz s lektorem. Protože na kurzu již není potřeba ztrácet čas vstupní teorií, je možné jej plně věnovat aplikaci v praxi, řešení konkrétních problémů z praxe účastníků a nácviku řešení modelových situací.

K dalšímu, rozšiřujícímu studiu, zopakování si již probraného nebo k otestování si vlastních znalostí může účastník opět využít e-learningový portál. Na závěr každého vzdělávacího modulu účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacího modulu.

Přehled vzdělávacích modulů (možnost absolvovat všechny, či jen vybrané):

 • Metody štíhlé výroby ve zpracovatelském průmyslu
 • Vedení lidí při zvyšování produktivity v průmyslových podnicích
 • Projektové řízení při zavádění metod štíhlé výroby
 • Řízení změn – komunikace a řízení pracovníků při zavádění metod štíhlé výroby
 • Vedení, hodnocení a motivace lidí v průmyslových podnicích
 • Účinná komunikace a zvládání konfliktů ve výrobě

Kde a kdy?

Jelikož je tento projekt financovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, bude účast zdarma pro 60 účastníků z Pardubického kraje. Pilotáž vzdělávacího programu bude probíhat od listopadu 2013. Někteří významní zaměstnavatelé z kraje vyjádřili o účast v projektu zájem již ve fázi jeho přípravy, další, kteří by se chtěli na pilotáži podílet a zdarma proškolit své zaměstnance, mohou kontaktovat manažera projektu na adrese: tomas.strouhal@eduagroup.cz. Po ukončení projektu v dubnu 2014 bude vzdělávací program zpřístupněn na komerční bázi také pro zaměstnavatele z dalších krajů.

 

Termíny kurzů a přihláška:

Pro informace mj. o aktuálních termínech prezenčních kurzů a možnost online přihlášení navštivte webové stránky projektu: http://stihlavyroba.com/

data/images/hp/ESF/tutor_projekt-business-basics_682x153_v01.jpg

O projektu:

Cílové skupiny:

Primární cílovou skupinou projektu jsou účastníci dalšího vzdělávání z Olomouckého kraj: 72 osob, které se zúčastní pilotního ověřování vzdělávacích modulů. Tyto osoby pracují jako zaměstnanci podniků v Olomouckém kraji na pozicích obchodních a marketingových, dále finančních a ekonomických, personálních, příp. též výrobních, technických a servisních úseků, a to od pozic administrativních až po manažerské. Jedná se o pracovní pozice, které vyžadují aktivní znalost cizího jazyka v kombinaci s oborem ekonomie, nejen využívání všeobecného anglického jazyka, ale i jeho odborné části zaměřené na využití právě v pracovním prostředí (telefonování, e-mailová komunikace v AJ, vedení schůzek, porad, jednání uvnitř společnosti, navenek se zákazníky, obchodními partnery, znalost terminologie tržního a firemního prostředí a organizace atd.). Požadovaná vstupní jazyková úroveň účastníků vzdělávacích modulů je B1 podle Společného evropského referenčního rámce.

Sekundární cílovou skupinou je 11 osob (10 lektorů a metodik 1), rodilí mluvčí (tato cílová skupina není z Olomouckého kraje), kteří budou vzděláváni pro přímou práci s cílovou skupinou, pro inovaci modulů a jejich zavedení do praxe.

Cíle:

Hlavním cílem předkládaného projektu je rozšířit nabídku vzdělávání dospělých v Olomouckém kraji zpracováním/inovací 9 vzdělávacích modulů Business Basics s rodilým mluvčím (inovací obsahu stávajících modulů a tvorbou nových výukových materiálů) a jejich zcela nové zpřístupnění přes technologii o-learning v souladu s požadavky trhu práce.

Vzdělávací moduly jsou zaměřeny na 2 hlavní "kritické" okruhy problémů českých účastníků vzdělávání anglického jazyka:

1) Velmi dobrá pasivní znalost - slovní zásoba, gramatika, porozumění psanému textu, poslech, ale nedostatečné aktivní využívání jazykových znalostí, mluvení, reagování, konverzace,

2) přílišné zaměření kurzů na všeobecný jazyk (využitelné spíše v osobním životě, volném čase) než na obchodní angličtinu (využitelnou v pracovním životě).

Účastníci tak výrazně zvýší využitelnost svých jazykových dovedností při výkonu pracovní pozice, čímž posílí svou konkurenceschopnost a využitelnost na trhu práce a ve výsledku také konkurenceschopnost svých zaměstnavatelů.

Tento cíl bude naplněn v následujících krocích:

- Inovace obsahu vzdělávacích modulů

- Tvorba výukových materiálů

- Tvorba e-learningových kurzů

- Příprava metodika a lektorů na specifika výuky prostřednictvím "o-learningu"

- Pilotní ověření vzdělávacích modulů - proškolení 72 osob (8 osob x 9 vzdělávacích modulů)

 

Cíle projektu jsou v souladu s cíli Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a výzvy a také se strategickými dokumenty kraje.

Rozsah projektu - vzdělávací programy:

Modul I: Market Focus

Modul II: Company Management and Structure

Modul III: Employees, employers, working with staff

Modul IV: Business profit, finance background

Modul V: Effective Telephoning, E-mailing

Modul VI: Effective Meetings

Modul VII: Effective Presentations

Modul VIII: Improving Customer Relations

Modul IX: Dealing with problems and complaints

Přínosy:

Největší přidanou hodnotu projektu spatřujeme v tom, že jeho realizací bude účastníkům dalšího vzdělávání z Olomouckého kraje zpřístupněna výuka cizího jazyka v kombinaci s oborem ekonomie (vedena rodilým mluvčím), která by jinak nebyla možná. Inovativní je především zvolená technologie - tedy forma o-learningu, který je ideálním řešením pro tuto situaci a kombinuje výhody jak presenční formy výuky, tak e-learningu

Díky výukovým inovacím se zpřístupní vzdělání i zaměstnancům firem, kteří se kvůli pracovnímu vytížení nemohou účastnit prezenční výuky. Účastníci kromě vzdělání získají zdroje pro samostudium a také očekávaný větší zájem o svůj další rozvoj prostřednictvím celoživotního vzdělávání. Celkově přispívá projekt ke zvýšení kvalifikace účastníků, možnosti kariérního růstu a snížení ohrožení nezaměstnaností.

Konkrétní přínosy pro účastníky vzdělávacích programů:

1) Zvýšení odborné slovní zásoby cílové skupiny

2) Získání nových a aktuálních odborných poznatků

3) Ověření získaných znalostí v praxi

4) Zavedením moderních technologií do výuky je výuka efektivnější, dostupnější pro cílovou skupinu

4) Možnost přístupu k obsahu výuky z domova i pracovního prostředí vede k posílení zodpovědnosti za vlastní výsledky

5) Zvýšení odbornosti a lepší uplatnitelnost v praxi

6) Lektoři si v rámci projektu zvýší svou pedagogickou odbornost a seznámí se s moderními vyučovacími metodami. Tím bude také zlepšen jejich přístup k nové formě dalšího vzdělávání, které musí v rámci celoživotního vzdělávání absolvovat

7) Lektoři se budou kreativně podílet na tvorbě textů. Zvýší se jim pocit uspokojení z vykonávané práce

8) Vytvoření 9 vzdělávacích modulů s výukovými materiály

Jak vypadá o-learning:        

Komunikace probíhá prostřednictvím sluchátek s mikrofonem, díky web kameře se lektor a účastník vidí, je možné využít chat. Během hodiny je také využíván interaktivní whiteboard, kam lze psát, zaškrtávat správné varianty, spojovat obrázky či malovat. Lektor může zaslat výukové materiály ke stažení. V průběhu hodiny je možné pracovat i s různými webovými stránkami a krátkými videonahrávkami. Díky systému o-learningu je hodina interaktivní a cílová skupina je po celou dobu plně zapojena ve výuce. 

Zpráva o zahájení

Obchodní angličtina? S rodilým mluvčím a online!

V červenci 2012 začala naše společnost s realizací projektu „Business basics s rodilým mluvčím - o-learning“, který si klade za cíl připravit maximálně efektivní a časově úsporné jazykové vzdělávání pro zaměstnance, kteří potřebují obchodní angličtinu ve své pracovní praxi. Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Pilotní ověření vytvořeného vzdělávacího programu proběhne v Olomouckém kraji.

Proč jsme zvolili zrovna toto téma a Olomoucký kraj?

Znalost anglického jazyka se stala skoro standardním požadavkem, který personalisté skloňují u většiny pracovních pozic, od administrativy výše. Tento fakt reflektuje i české školství, přesto však řada absolventů přichází do praxe sice s dobrou pasivní znalostí, ale s horší schopností mluvit a pohotově reagovat. Časté je také zaměření jazyka pouze na obecnou angličtinu: chybí terminologie pro firemní praxi nebo schopnost na profesionální úrovni telefonovat či vést obchodní jednání.

Není žádným tajemstvím, že nejlepší výsledky přináší individuální výuka jazyka (1 lektor – 1 účastník) s rodilým mluvčím. V Praze vám asi lektoři – rodilí mluvčí budou trhat ruce, ale co když žijete/pracujete mimo velká města? Průzkumem před zpracováním projektové žádosti jsme zjistili, že právě v olomouckém regionu není dostatek rodilých mluvčích schopných připravit a vést kurzy moderní obchodní angličtiny. O-learning je řešením!

Tento zatím ne příliš známý termín označuje způsob výuky, který by se ve zkratce dal popsat jako: skype + e-learning. Je ale sofistikovanější: oproti prosté skype komunikaci s webkamerou má navíc několik funkcionalit: např. interaktivní whiteboard, tedy jakousi sdílenou plochu, kde mohou účastník i lektor současně psát a kreslit, možnost nahrát si absolvovanou lekci a kdykoli v budoucnu se k ní vrátit, jednoduše zadávat materiály k samostudiu, cvičení či domácí úkoly v e-learningové aplikaci a další. Nespornými výhodami jsou také úspora času/peněz (odpadá dojíždění na lekci), flexibilnější organizace výuky (téměř kdykoli a kdekoli – záleží pouze na domluvě s lektorem) a možnost lektory střídat (a zkusit si třeba míru porozumění s jiným rodilým mluvčím).

O čem to bude?

Obsah, metodika pro lektory a obsah e-learningové podpory budou připraveny tak, aby absolventi vzdělávacích modulů byli schopni hovořit a vést v angličtině plynulý rozhovor o:

- trhu a tržním prostředí

- interní organizaci společnosti - řízení a organizační struktuře, zaměstnání, personální agendy, benefitů, odměn, práv a povinností zaměstnanců a zaměstnavatelů

- ekonomickém a finančním řízení společnosti, profitu, tržbách a investicích  

Dále získají jistotu při:

- telefonování, e-mailové komunikaci (budou umět správně používat ustálené obraty, oslovení)

- vedení schůzek a porad

- jednání uvnitř společnosti, s klienty, dodavateli a dalšími obchodními partnery

- prezentaci před skupinou

- zákaznické péči o klienty

- řešení problémů a konfliktů

Přehled vzdělávacích modulů (možnost absolvovat všechny, či jen vybrané):

 • Modul I: Market Focus
 • Modul II: Company Management and Structure
 • Modul III: Employees, employers, working with staff
 • Modul IV: Business profit, finance background
 • Modul V: Effective Telephoning, E-mailing
 • Modul VI: Effective Meetings
 • Modul VII: Effective Presentations
 • Modul VIII: Improving Customer Relations
 • Modul IX: Dealing with problems and complaints

Kde a kdy?

Jelikož je tento projekt financovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, bude účast zdarma pro 60 účastníků z Pardubického kraje. Pilotáž vzdělávacího programu bude probíhat od listopadu 2013. Někteří významní zaměstnavatelé z kraje vyjádřili o účast v projektu zájem již ve fázi jeho přípravy, další, kteří by se chtěli na pilotáži podílet a zdarma proškolit své zaměstnance, mohou kontaktovat manažerku projektu na adrese: barbora.jarosova@eduagroup.cz. Po ukončení projektu v dubnu 2014 bude vzdělávací program zpřístupněn na komerční bázi také pro zaměstnavatele z dalších krajů.

 

Termíny kurzů a přihláška:

Pro více informací a možnost online přihlášení navštivte webové stránky projektu: http://o-learning.cz/

data/images/hp/ESF/obchodni-sedmiboj.jpg